top of page
Ara

Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu Tebliğ Taslağı


6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 31/A maddesine dayanarak, 22 Nisan 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), III-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği Taslağı’nı (“Taslak Tebliğ”) yayınladı. SPK, aTaslak Tebliğ ile ilgili olarak tüm ilgili kişi ve kurumların görüş ve önerilerini 15 Mayıs 2020 tarihine kadar SPK’ya iletmesini talep etmiştir.

Bu Taslak Tebliğ ile düzenlenen önemli gördüğümüz hususlara ilişkin özet açıklamamız aşağıdadır.

  • Taslak Tebliğ ihraççının sadece yurtiçinde ihraç ettiği borçlanma araçları için uygulanmakta olup yurtdışında yapılan ihraçları kapsamına almamaktadır.

  • Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu (“BASK”), Tertip BASK ve Genel BASK adı altında iki farklı kategoride tanımlanmıştır.

Tertip BASK, herhangi bir tertip veya birden fazla tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu ve ilgili borçlanma araçlarının izahname/ihraç belgesi şartlarında yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyen nitelikteki değişiklikleri karara bağlamak amacıyla, ihraççı veya ilgili borçlanma aracı sahiplerinin talebi ile toplanan borçlanma aracı sahipleri kuruludur.

Genel BASK, Tertip BASK tarafından alınan kararların kendilerini olumsuz etkilediğini düşünen ve bu karara katılmayan, ihraççının diğer tertip borçlanma aracı sahiplerinin kendi istekleri ile oluşturduğu kuruldur.

  • Borçlanma aracına ilişkin hazırlanan izahname/ihraç belgesinde; vade, faiz, anapara ve diğer her türlü asli hüküm ve şartta yatırımcıların yatırım kararını etkileyecek her türlü değişiklik için BASK kararı alınması gerekliliği düzenlenmektedir.

  • Tertip BASK ve Genel BASK toplantılarına ilişkin esaslar, fiziken veya elektronik ortamda katılım usulü ve karar nisapları açıklanmıştır. BASK toplantısında kullanılacak olan hazır bulunanlar listesi, toplantı tutanağı ve vekaletname formu örneği Taslak Tebliğin ekinde yer almaktadır.

  • Teminat varlıklı ve teminatlı borçlanma aracı sahipleri ayrı bir BASK oluşturulabilmektedir.

  • Borçlanma araçları sahipleri, ilgili BASK toplantısında kendilerine borçlanma araçları temsilcisi atayabilir. Taslak Tebliğ’de, borçlanma aracı temsilcisi seçimindeki karar nisabı ve temsilcinin sahip olması gereken nitelikler düzenlenmiştir.

  • İhraççının ödeme yükümlülüğünde temerrüde düşme hallerini izahname/ihraç belgesi kapsamında açıkça yazması gerektiği belirtilmiştir.

  • İhraççının ödeme yükümlülüğünde temerrüde düşmesi halinde veya temerrüde düşeceğinin açık olduğu hallerde, ihraççı üçüncü kişilere olan borçlarını vadesinden önce ödeyemez, Tertip BASK kararı olmadan ihraç ettiği borçlanma araçlarını geri alamaz veya erken itfa edemez.

  • İhraççı, borçlanma araçlarının ödemesinde temerrüde düşmesinden sonra borçlanma aracının yeniden yapılandırılması halinde, başlamış olan tüm takipler durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz ve zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işlemez.

  • Taslak Tebliğ, 25 Şubat 2020 tarihinden sonra yapılan ihraçları kapsamına almaktadır.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için info@sadik-sadik.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Comments


bottom of page