top of page
Ara

Hamiline Yazılı Paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Kaydedilmeye Başlanacak

31 Aralık 2020 tarihinde, 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının ve Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun (“Kanun”) ile anonim şirketlerde hamiline yazılı paylar ve hamiline yazılı pay sahiplerinin Türkiye’de Merkezi Kayıt Kuruluşu’na – Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) bildirilmesi ve kayıt altına alınması yükümlülüğü getirilmiştir. Bu Kanun, hamiline yazılı payların ve pay sahiplerinin bilgilerinin ve devir işlemlerinin MKK’da kayıt altına alınması ile şeffaflığı güçlendirmeyi ve böylece, Türk iş dünyasındaki güveni bu anlamda artırmayı amaçlamaktadır. Kanun, aşağıda açıkladığımız hususların yürürlüğe giriş tarihini 1 Nisan 2021 olarak belirlemiştir.

Bu Kanun ile, Türkiye’de kurulmuş olan anonim şirketlerdeki hamiline yazılı paylara ilişkin olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na aşağıdaki hususlar adapte edilmiştir.

  • Kanun, anonim şirketlerin, hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasından veya devri sürecinden önce MKK’ya bildirimde bulunmasını gerekli kılmıştır. Böylece, söz konusu hamiline yazılı pay senetleri, pay sahiplerine dağıtılmadan evvel, hamiline yazılı paylara ve pay senetlerine ilişkin bilgiler MKK’da kayıt altına alınmış olacaktır.

  • Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, zilyetliğin geçirilmesi sureti ile payı devralan tarafın MKK’ya yapacağı bildirimle hüküm doğurur. Aksi halde, hamiline yazılı pay sahibi, paya bağlı haklarını, MKK’ya bildirim yapılana kadar kullanamaz. Bu payların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülmesinde de MKK’ya yapılan bildirim tarihi esas alınır.

  • Hamiline yazılı pay senetlerinin MKK’ya bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenecek.

  • Kanun,

    • hamiline yazılı pay senedi bastırdığı halde MKK’ya bildirimde bulunmayan paysahipleri ve yönetim kurulu üyelerine 20.000 TL;

    • hamiline yazılı pay senetlerinin devrini MKK’ya bildirmeyen paysahipleri ve yönetim kurulu üyelerine 5.000 TL idari para cezası uygulayacaktır.

  • Kanun, hamiline yazılı pay senedi sahiplerine, MKK kaydına alınmak için, 31 Aralık 2021 tarihine kadar pay senetleri ile birlikte anonim şirkete başvurmaları için süre vermiştir. Bunu müteakiben, anonim şirketin yönetim kurulu 5 iş günü içinde ilgili paylara ve paysahiplerine ilişkin bilgileri MKK’ya bildirecektir. Pay sahipleri anonim şirkete başvurmazsa paya bağlı haklarını başvuru yapılıncaya kadar kullanamayacaktır.


Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için info@sadik-sadik.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Comments


bottom of page