top of page
Ara

VIDMK Tebliği Değiştirildi

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) 16 Ekim 2021 tarihli ve 31630 sayılı Resmi Gazete’de III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği’nde (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (III-58.1.c) (“Değişiklik Tebliğ”) yayınladı. Değişiklik Tebliği yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Tebliği ile Neler Getirildi?

Değişiklik Tebliği çerçevesinde getirilen değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından denetlenen varlık yönetim şirketleri (“VYŞ”) de varlık finansmanı fonu (“VFF”) veya konut finansmanı fonu (“KFF”) kurucusu olabilecektir.

  • Tebliğ’e göre, finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketlerinin kurduğu fonlar yalnızca kurucuların aktifinde yer alan varlıkları devralmak sureti ile varlığa ve ipoteğe dayalı menkul kıymet (“VİDMK”) ihraç edebilir. Değişiklik Tebliği ile, VYŞler de bu maddenin kapsamına alınmıştır.

  • VYŞ’lerin kaynak kuruluş olduğu VİDMK’lar yalnızca yurtdışında satılabilir.

  • Mevcut Tebliğ’e göre, fon kurucusunun banka, finansal kiralama şirketi veya finansman şirketi olması halinde BDDK’nın uygun görüşü alınır. Değişiklik Tebliği ile fon kurucusunun VYŞ olması mümkün hale gelmiştir ve bunun için de BDDK’nın uygun görüşü alınmalıdır.

  • Fon portföyüne dahil edilebilecek varlıklar arasına VYŞ’lerin bankalardan devraldığı kredilerden kaynaklanan alacaklar dahil edilmiştir. Bu alacakların devredildiği tarih itibari ile alacağa bağlı tüm varlık ve haklar ile alacağın tahsili amacıyla sonradan edinilen her türlü hak ve varlıklar ile birlikte fona devredilmesi gerekmektedir.

  • VYŞ’nin kaynak kuruluş olduğu ihraçlarda fon portföyü, devralınan alacak portföyünün bir bütün olarak ve gerçeğe uygun değeri üzerinden VFF’ye devredilmesi suretiyle oluşturulur.

  • Tebliğ çerçevesinde fon varlıklarının kaydının tutulması gereklidir. Değişiklik Tebliği ile VYŞ’lerin kaynak kuruluş olduğu ihraçlara dayanak teşkil eden krediler için de kredinin devralındığı banka teminatı ve diğer hakları, borcun tahsil edilme yüzdesi gibi bilgilerin kaydının tutulması gerekliliği getirilmiştir.


Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için info@sadik-sadik.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

コメント


bottom of page